Zdravie PDF Tlačiť E-mail

"Dobre sa postarajte o svoje telo. Je to toti jedin miesto, v ktorom muste i?."
- Jim Rohn


"ZDRAVIE MERAN PENIAZMI"


Pravda.sk nedvno uverejnila na svojich strnkach ve?mi vstin ?lnok o s?asnej situcii zdravia verejnosti. Ve?mi ma te, e aj takto ?lnky sa objavuj v mdich na Slovensku. Otvraj sa brny k pravde viac a viac a umo?uj prve ?u?om ako vy a tie vaim rodinm vytvori? si vlastn nzor.

Pre?tajte si ?lnok v plnom rozsahu tu


Dovo?te mi podeli? sa s vami o krtke video, v ktorom som zaznamenal priebeh osobnej zdravotnej hladovky na vode po?as siedmych dn.

Bola to moja druh dlhodobejsia hladovka, okrem pondelkov, po?as ktorch som zvykol nejes?.


Viac tu dole vo videu:Sedem zkladnch princpov zdravia a vitality:


1. Vzduch

2. Voda

3. Chdza

4. Slnko

5. Ovocie a zelenina

6. Medzi?udsk vz?ahy

7. Z?uby a zujmy1. Vzduch


Pohybujci sa vzduch zabezpe?uje zdravie. Mus by? elektricky nabyt aby dokzal okysli?i? vae telo.

Tento jav si mme vysvetli? na prklade z minulosti. Asi pred 10 rokmi v zii skupina 15 bankov narazila na komoru zatuchnutho vzduchu v podzem, ktor bol po?as nieko?kch tiscro? bez pohybu, bez akejko?vek elektrickej hodnoty. Po uvo?nen zo vzduchotesnej komory v podzem tchto 15 bankov okamite zahynulo. Aj tto udalos? dokazuje, e pohyb znamen ivot.

Na zklade vskumu, ktor sa konal pred pr rokmi na Floride v USA, kde vedci testovali mnostvo rznych zariaden na okysli?ovanie ovzduia vieme s istotou poveda?, e najefektvnejm spsobom okysli?enia vzduchu je otvoren okno miestnosti, v ktorej sa nachdzame.

Hne? po otvorenom okne nasleduje ventiltor. Ur?ite ste si vimli ako sa na vrtuli ventiltorov nalepuje prach. Vrtu?a vytvra trenie medzi jej lopatkami a elektrnami vzduchu a tmto trenm dochdza k elektrickmu nabjaniu jednotlivch ?astc vzduchu. Vsledkom je vysok energetick hodnota vzduchu, ktor dchame.

Jednoduch rada pre vs. Ak to okolnosti dovo?uj, nechajte okn vho domu ?i bytu otvoren po?as celho d?a. Pred spanm zapnite vo vaej splni ventiltor aspo? na 5 mint a vsledkom bude v pokojn a vysoko kvalitn regenera?n spnok.


2. Voda


Je vm ur?ite znme, e chlr a akko?vek in prsady vo vode maj v s?asnosti za nsledok mnostvo degenera?nch chorb. Po?as sprchy alebo kpe?a v teplej vode sa pry naeho najv?ieho orgnu -pokoky- roztiahnu a cez ne sa prevane chlr dostva do nho tela, krvnho obehu a na bunkov rove?. Chlr spsobuje zven kyslos? orgnov ?udskho tela a tm m za nsledok pravdepodobnos? vzniku chorb akmi je rakovina, cukrovka, srdcov a mozgov ochorenia, a pod.

To ist, ?o sme spomnali pri vzduchu plat aj o vode. Elektricky nabit ?astice vody zvyuj jej energetick a vivn hodnotu.

Voda, ktor je bez akhoko?vek pohybu nedoke zabezpe?i? hydratciu buniek ?udskch orgnov. ?astice vody pod vodopdmi, alebo vody, ktor prdi divokou riekou s trenm vysoko energeticky nabit. Aj kvli tomu sa v?ina rb zdruje v te?cej vode.

Jednoduch tip pre vs. Ur?ite si pamatte, ke? vaa star mama pre vs ako die?a prelievala vodu z pohra do pohra nieko?ko krt. Ona toti vedela pre?o to rob.

Predtm ako sa napijete z f?ae s vodou, nieko?ko krt ?ou poriadne zatriaste a tm nieko?konsobne zvite jej efektvnos? a energetick hodnotu ete pred tm, ne sa dostane do vho tela.


3. Chdza


To ?o plat pre vzduch a vodu plat aj pre nae telo. Pohyb znamen ivot. Denn chdza stimuluje cel telo vrtane mozgu. Zo svojej vlastnej sksenosti vm odpor?am prechdzky na boso po trave alebo chodniku, ke? to ro?n obdobie alebo po?asie dovo?uje. Kontakt so zemou priamo na vaich chodidlch psob uzem?ujco a uk?ud?ujco. Vsetky orgny vho tela maju nervov zakon?enia prve na chodidlch. V prpade, e vs trpi nejak problm, e vs niekto nahneval alebo rozruil, verm , e po 20 mintach chdze na ?erstvom vzduchu sa prenesiete do pocitu ndhernej reality momentlnej prjemnej nlady.


4. Slnko


Je smutn, e nm ete aj v s?asnej dobe autority hovoria, aby sme sa vyhli slnku. Slnko je jednm z hlavnch zdrojov ivota na plante Zem a je to prve slnko, ktor je k??ovm rieenm pre lie?enie mnohch ochoren akmi s naprklad rakovina prsnka ?i osteoporza, ktor sa v dnenom modernom svete povauj za epidmie. Potrebujeme viac slnka, nie menej. Jednm z najrozrenejch druhov rakoviny v Austrlii je rakovina koe. Vsledky prieskumov dokazuj, e rakovina koe je v 90% prpadov spsoben krmami na opa?ovanie, ktor obsahuj vysoko toxick ltky.

Slnko je darcom ivota a nikdy by sa nepostavilo vo?i ivotu na zemi.


5. Ovocie a zelenina


Vetci dobre vieme, ko?ko dobrho a zdraviu prospenho materilu sa skrva v ovoc a zelenine no ko?k z ns ich naozaj pravidelne povaj? Pre?o sa im vyhbame? Odpove? je ve?mi jednoduch. Pretoe tomu jednoducho neverme. Aplikujte do vho stravovania viac surovho ovocia a zeleniny a budete prjemne prekvapen svojimi vsledkami. Vitamn C obsiahnut v surovom ovoc a zelenine m v sebe vlkninu, ktor zniuje cholesterol a nazva sa pektn. Pektn na seba viae cholesterol a pomha ho transportova? z vho trviaceho systmu von ete pred tm, ne sa dostane do krvnho obehu.

Tip pre vs. Za?nite sa pta? sami seba akokeby ste u dosiahli to ?o si prajete, naprklad: Pre?o som tak spen v tom ?o robm? ?o robm in? ne moji prbuzn, e som tak zdrav?

V mozog toti automaticky za?ne vyh?adva? odpovede na vae otzky. ?udsk mozog je skuto?ne fenomenlny.

Jedl, ktor povame s stavebnm materilom nho tela. Nemme o?akva?, e nae telo naa ve?kolep stavba - odol zemetraseniu, ke? do malty nepridvame iadny cement. Pre?o s potom to?k z ns prekvapen ba priam okovan, ke? im doktor oznmi rozsudok, ktor si nikdy neelali po?u?? Pre?o ?udia stavaj zmky na piesku a o?akvaj, e v nich bude i? po nich ete nieko?ko generci?


6. Medzi?udsk vz?ahy


V prpade, e ste vo vz?ahu, ktor vm nevyhovuje napte si zoznam vetkch za a vetkch proti a ak zoznam proti je v prevahe a ak ste vy?erpali vetky monosti k jeho zlepeniu, ktor ste povaovali za sprvne no bez vsledku, tak ten vz?ah prosto ukon?ite. Toxick vz?ahy s zdraviu vysoko kodliv.

Ak ste v medzi?udskch vz?ahoch a v kominikcii s vaou rodinou a prbuznmi spokojn, optajte sa sami seba otzky typu: Pre?o som tak spen vo vz?ahoch k mojej rodine, znmym ?i kolegom v prci? ?o robm in? ako ostatn, e som tak spen v komunikcii s ?u?mi? Tmto spsobom sa vae v?ahy ete viac upevnia.


7. Z?uby a zujmy


?o by ste chceli robi? aj keby ste to mali robi? zadarmo? Ak aktivita je vaou hnacou silou, pri ktorej ihne? zabudnete na starosti a problmy, ktor vs zvykli trpi??

Ak ?innos? vs duevne uspokojuje a umo?uje vm na?erpa? energiu za kadch okolnosti? S ?udia, ktor sa nevzdvaj a h?adaj svoju z?ubu neustle. Niekto ju nachdza po osemdesiatke. Mnoh sa ?uduj, ke? stretn priate?a, ktor je stle vysmiaty, spokojn a ?astn. Za ich pocity a nladu v?a?ia ur?ite aj tomu e nali zmysel svojho ivota a svoj ?as a energiu venuj tomu, ?o ich bav.

?o dva zmysel vaemu ivotu? Vimnite si, e nie je to KTO ale ?O!

V ivot nezle na nikom inom, ale vhradne a jedine na vs. Je ?as prevzia? zodpovednos? za vu vlastn spokojnos? a za?a? kona?.

Budcnos? zdravotnctva nie je v lie?en chorb, ale v ich prevencii pomocou vzdelvania verejnosti a starostlivosti o samch seba.

Ak naozaj podporme umenie postara? sa o samho seba, vezmeme tak pln zodpovednos? za svoje zdravie do svojich rk, ?oho vsledkom bude celkom pochopite?ne to, e sa vyhneme akmko?vek chorobm.

PS: Jednoduch tip k tomu ako dkladne umy? chemicky oetrovan ovocie a zeleninu:

Do troch litrov ?istej vody nalejte pohr jabl?nho octu a do tohto roztoku na pr mint namo?te ovocie a zeleninu. Tmto spsobom ho zbavte zbyto?nch chemickch ne?istt.


Kliknite na nasledujcu linku na Radov blog: Zdravie a rozvoj vaej osobnosti